03 808 18 63

Algemene voorwaarden


Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. SAM International: de verkoper van artikelen, gerechtelijk vertegenwoordigd door SAM International B.V.
b. Afnemer: wederpartij van SAM International die producten afneemt.
c. Overeenkomst: de overeenkomst tussen SAM International en de afnemer, die wordt aangegaan wanneer een bestelling wordt geplaatst.

SAM International B.V. onderschrijft de Becom Trustmark gedragscode:

Becom Trustmark

Ohmweg 2
4104 BM Culemborg
Nederland
Tel: +31 (0)344 820 236
service.be@saminternational.eu
Ondernemingsnummer: BE0841235765
Bankrekeningnummer:
KBC Bank Antwerpen 731-0053378-03
IBAN: BE21 731 0053378 03
BIC: KREDBEBB


We zenden per email de algemene voorwaarden mee bij de bevestiging van uw bestelling.

Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die worden geplaatst bij de Belgische webwinkels van SAM International.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst
3.1 De koopovereenkomst komt tot stand bij de plaatsing van een bestelling. Dit geldt voor zowel een online plaatsing van de bestelling via een webwinkel van SAM International, een plaatsing van de bestelling via e-mail of een telefonische plaatsing van een bestelling. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat SAM International de bestelling heeft geaccepteerd en in behandeling heeft genomen.
3.2 Er geldt geen minimum bestelbedrag voor de afnemer.
3.3 SAM International heeft het recht bestellingen zonder opgave van redenen niet te accepteren, dan wel daaraan voorwaarden, zoals (gedeeltelijke) vooruitbetaling of verzending onder rembours, te verbinden.

Artikel 4. Prijzen
4.1 Alle prijzen zijn inclusief BTW, exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
4.2 De prijzen luiden in Euro's, tenzij anders aangegeven.
4.3 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is SAM International bevoegd de op de prijzen en de leveringsvoorwaarden te wijzigen.

Artikel 5. Betaling en incasso
5.1 Betaling kan geschieden op de volgende manieren:
a. Vooruitbetaling: de afnemer kan het totaalbedrag overmaken op een bankrekening van SAM International onder vermelding van het ordernummer. De order wordt uitgevoerd zodra de betaling is geregistreerd als bijgeschreven.
b. Online via KCB, Belfius, Bancontact, Visa, Mastercard, American Express of Applepay
c. PayPal: de afnemer kan het verschuldigde bedrag middels Paypal voldoen. Via PayPal zijn tevens betaalopdrachten met creditcards mogelijk. SAM International is bevoegd extra kosten in rekening te brengen bij betalingen via PayPal om de extra onkosten (deels) te dekken.
d. Op rekening binnen 14 dagen na levering. Deze betaalmethode is uitsluitend mogelijk voor zakelijke, educatieve en institutionele afnemers. SAM International kan afnemers weigeren deze betaalmethode aan te bieden zonder dat zij hiervoor een verklaring hoeft te geven. Tevens kan SAM International de zakelijke afnemer vragen bij haar eerste bestelling de overige betaalmethoden toe te passen om inzicht te krijgen in de intenties van de afnemer.
5.2 In geval van wanbetaling van de afnemer kan SAM International, na het verstrijken van de betalingstermijn, haar vordering overdragen aan haar incassobureau. SAM International heeft daarbij het recht om de verkoopprijs in redelijkheid te vermeerderen met de gemaakte incassokosten en de wettelijke rente zoals wettelijk vastgelegd in het Wetboek Economisch Recht.
5.3 Indien de afnemer in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, is deze van rechtswege in verzuim. De afnemer is dan een rente verschuldigd zoals wettelijk vastgelegd in het Wetboek Economisch Recht.
5.4 De eventuele gemaakte redelijke incasso-, gerechtelijke- en executiekosten komen eveneens voor rekening van de afnemer zoals wettelijk vastgelegd in het Wetboek Economisch Recht.

Artikel 6. Levering
6.1 Levering door SAM International vindt plaats door afgifte aan een externe vervoerder, levering op basis van eigen vervoer of levering door middel van afhaling door de afnemer.
6.2 SAM International organiseert de wijze van verzending.
6.3 Verzending wordt beperkt tot België.
6.4 SAM International levert de bestelling zoals in de overeenkomst is vermeld.
6.5 Verzending vindt plaats binnen de tijd die wordt aangegeven op de website. Het product van de bestelling met de langste levertijd bepaalt de levertijd van de totale bestelling.
6.6 Indien één of meerdere artikelen niet op voorraad zijn, kan het gebeuren dat de levertijd overschreden wordt.
6.7 De zending wordt door de vervoerder 2 maal (in de regel twee achtereenvolgende dagen) aangeboden op het door de afnemer aangegeven leveradres. Indien de afnemer deze twee maal niet in staat is het pakket in ontvangst te nemen, is de afnemer zelf verantwoordelijk om het pakket op te halen op het dichtstbijzijnde depot van de vervoerder. Hierover ontvangt de afnemer bericht van de vervoerder.
6.8 De maximale levertijd is 30 dagen tenzij anders is overeengekomen. Indien deze levertijd niet kan worden gehanteerd door welke omstandigheden dan ook zal SAM International de afnemer hiervan op de hoogte stellen. Beide partijen zijn dan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
6.9 Indien levering van een artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, kan SAM International op basis van overleg en goedkeuring van de afnemer een vergelijkbaar product leveren. Indien verschillen bestaan in de verkoopprijzen van de producten dienen deze extra kosten te worden terugbetaald of bijbetaald door SAM International, hetzij de afnemer.
6.10 Indien een bestelling niet, onvolledig of beschadigd wordt geleverd kan de afnemer dit binnen 3 dagen na aflevering schriftelijk aan SAM International melden, en wordt de aflevering na onderzoek eventueel op de kosten van SAM International aangevuld of opnieuw verricht.
6.11 Indien de afnemer schade of manco van een levering rapporteert aan SAM International, is SAM International bevoegd een inspectie aan de producten uit te voeren alvorens over te gaan op eventuele schadevergoeding of nalevering. Deze inspectie kan bestaan uit het aanvragen van foto’s van de schade, een inspectie ter plaatse of enige andere vorm van inspectie die de aard en het ontstaan van de schade redelijkerwijs kan doen vaststellen.

Artikel 7. Retourrecht
7.1 De afnemer heeft het recht binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling zijn recht op herroeping in te roepen conform de Wet Kopen op Afstand. Na melding heeft afnemer een aanvullende termijn van 14 dagen om de levering te retourneren. Teruggezonden artikelen dienen voldoende gefrankeerd te zijn op kosten van de afnemer. Ongefrankeerde pakketten worden niet geaccepteerd door SAM International. Deze worden geweigerd of de kosten worden bij de afnemer in rekening gebracht. Ook pakketten onder rembours worden zonder voorgaand overleg geweigerd. Slechts indien het om een retour als gevolg van een foutief geleverd product gaat, worden de gemaakte verzendkosten door de SAM International vergoed.
7.2 Om de retourprocedure goed vorm te geven dient de afnemer ten allen tijde vooraf contact op te nemen met SAM International indien deze één of meerdere artikelen wil retourneren. Het retour dient te zijn voorzien van een volledig ingevuld retourformulier, dat ter beschikking wordt gesteld door SAM International.
7.3 Indien de artikelen ongebruikt, onbeschadigd, en tijdig en correct in verpakking zijn geretourneerd, betaalt SAM International de betaalde prijs, met uitzondering van de verzend- en verzekeringskosten, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen terug, altijd via hetzelfde betaalmiddel als dat waarmee de consument initieel betaald heeft, zonder afhouding van administratie- of verwerkingskosten.
7.4 Wanneer de door SAM International afgeleverde artikelen niet binnen de zichttermijn van artikel 7.1 zijn teruggezonden, gelden de producten als geaccepteerd. Retourneren is dan niet meer mogelijk.
7.5 Retourzending van artikelen is voor eigen risico van afnemer. SAM International adviseert de afnemer dan ook bij retourzendingen een bewijs van verzending te vragen.
7.6 Op producten die op verzoek van de afnemer op maat zijn gemaakt, zoals whiteboards met specifieke niet-reguliere maten, bedrukte whiteboards en alle andere producten die op verzoek van de afnemer op maat zijn gemaakt, is het retourrecht niet van toepassing. Deze producten kunnen daarom onder geen enkele voorwaarde worden geretourneerd.

Artikel 8. Garantie
8.1 SAM International garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde artikelen gedurende 2 jaar na aflevering voor wat betreft eventuele aanwezige productiefouten, gratis en door de wet zelf voorzien. Bij het voorkomen van klachten kan SAM International de afnemer vragen foto’s te maken van het defect van het product of het product op te sturen voor inspectie van de aard en de oorzaak van het defect alvorens de klacht te erkennen.
8.2 Indien een defect is ontstaan aan het product als gevolg van transportschade dient deze schade binnen 3 werkdagen na ontvangst van de goederen schriftelijk te worden gemeld. Indien het defect later wordt gemeld kan de klacht niet meer in behandeling worden genomen.
8.3 Garantieaanspraken kunnen alleen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk of per e-mail bij SAM International worden ingediend en wel met een duidelijke omschrijving van het gebrek, eventueel met fotomateriaal, en uitsluitend onder toezending van een kopie van de factuur die dienst doet als garantiebewijs.
8.4 SAM International zal het artikel repareren, vervangen of de koop ontbinden indien de klacht wordt erkend en er aan de gestelde voorwaarden is voldaan en de punten van 8.5 niet van toepassing zijn.
8.5 De garantie is niet van toepassing indien SAM International kan bewijzen dat:
a. er wijzigingen aan het artikel zijn aangebracht en het artikel daarom niet meer in originele staat verkeert;
b. er sprake is van gebreke die ontstaan zijn door foutief, onbezonnen of onoordeelkundig gebruik;
c. het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid;
d. SAM International niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld de klacht te onderzoeken en het gebrek eventueel te herstellen;
e. Het gebrek een gevolg is van reguliere gebruiksslijtage.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1 De aansprakelijkheid van SAM International met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder artikel 8 geregelde garantievergoeding.
9.2 De afnemer vrijwaart SAM International voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan SAM International toerekenbaar is.
9.3 SAM International is niet aansprakelijk voor door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.
9.4 Indien SAM International in enig geval, ondanks bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt zij slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag van de terzakedoende factuur.

Artikel 10. Overmacht
10.1 SAM International en de afnemer kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
10.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, waarop SAM International geen invloed heeft, en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

Artikel 11. Ontbinding

11.1 SAM International is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
a: De afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
b: Na het sluiten van de overeenkomst SAM International ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de afnemer de verplichtingen niet zal nakomen.
11.2 Voorts is SAM International bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Artikel 12. Klachtenbehandeling
12.1 SAM International beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
12.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen redelijke termijn, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij SAM International op onder Artikel 1 genoemd adres, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
12.3 Bij SAM International ingediende klachten worden beantwoord binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door SAM International binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
12.4 Mochten we er samen toch niet uitkomen, dan kan je als consument terecht bij Becom. Becom zal bemiddelen tussen de consument en de verkoper indien de klacht op het eerste zicht gegrond is. Je kan hen bereiken via het klachtenformulier op https://becom.digital/nl/consumers-complaints/ of schriftelijk: Markiesstraat 1, 1000 Brussel, info@becom.digital.

Artikel 13. Geschillen

13.1 Op overeenkomsten tussen SAM International en de consument is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, voor zover het internationaal privaatrecht dit toelaat.
13.2 Geschillen tussen de consument en SAM International over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als SAM International worden voorgelegd aan Becom.
13.3 Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen redelijke termijn aan SAM International heeft voorgelegd.
13.4 SAM International is gebonden aan deze keuze van de consument om een geschil voor te leggen aan Becom.
13.5 Wanneer SAM International de tussenkomst aanvraagt zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door SAM International schriftelijk gedaan verzoek, zich schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt SAM International de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is SAM International gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
13.6 Becom doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in hun Huishoudelijk Reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
13.7 De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan SAM International surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
13.8 Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl.
13.9 Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Artikel 14. Preventie Namaak

De ondernemer biedt te allen tijde enkel producten aan die zij aankoopt bij de originele fabrikanten en hun groothandelaars. Bij twijfel rond de echtheid van producten kan de consument meer informatie en tips vinden op de website (https://www.eccbelgie.be). Bij vermoeden van namaak kan de consument steeds een klacht indienen via het Meldpunt (https://meldpunt.belgie.be/meldpunt).


Artikel 15. Slotbepaling

Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.